Primlight
 

EnvironmentMiljöledningssystem

Primlight AB:s miljöledningssystem följer naturvårdsverkets miljöledningsguide för statliga myndigheter. Underleverantörer är också skyldiga att följa detta miljöledningssystem vid allt arbete som utförs för Primlight AB.

WEB Portal

Miljöledningssystemet motsvarar rekommendationerna för ISO-14001 och är en integrerad del av Primlight AB:s processer för kvalitetssäkring, där både egen personal och externa underleverantörer bidrar till verksamhetens uppfyllnad av miljöpolicyn genom att följa WEB portalens förprogrammerade rutiner för:

 1. Kravspecifikation med nuläges- och behovsanalys.
 2. Produkt- och tjänsteutveckling.
 3. Anbud och beställning.
 4. Leverans med anpassningar.
 5. Drift med övervakning, felanmälan, service och support.
 6. Avveckling när kontrakt upphör.

Varje huvudprocess har rutiner för uppföljning, förebyggande åtgärder, hantering av fel och andra avvikelser som engagerar alla berörda medarbetare med eskalering av rapportering till företagsledningen vid behov.

En fundamental regel för miljöledningssystemet är att systemet skall stämmas av, anpassas och uppdateras successivt för nya avtal, vilket först kan se efter att nya avtal har tecknats. Vid start av nya avtal så sker också en avstämning med kundens miljöledningssystem, så att vårt arbete stödjer och samverkar med kundens miljöledningssystem.

Miljöpolicy

Primlight AB skall vara med och bidra till en hållbar utveckling för miljön genom att i all vår verksamhet ta miljöhänsyn och hushålla med naturresurser. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter. Vi vill i vårt arbete med våra kunder och partners aktivt lyfta fram miljönyttan med våra produkter och tjänster. Vi välkomnar alla initiativ från medarbetare, kunder och partners för att uppnå detta mål.

Primlight AB skall medverka till att begränsa egen, kunders och samarbetspartners negativa miljöpåverkan genom att:

 • Efterleva tillämpliga lagar, förordningar, avtal och anvisningar för att minska negativ miljöpåverkan.
 • Bedriva miljöarbetet som en integrerad del av företagets långsiktiga strategi genom att på ledningsnivå fastställa regler och rutiner för hur miljöarbetet skall organiseras och bedrivas.
 • Beakta miljöaspekterna vid inköp av utrustning och inventarier.
 • I möjligaste mån försöka anpassa funktioner i våra lösningar och tjänster så att de förbättrar miljöarbetet hos våra kunder.
 • Genom ständiga förbättringar minimera negativ miljöpåverkan från verksamhetens samtliga processer på ett för företaget ekonomiskt sätt.
 • Beakta miljöpåverkan vid ny- eller ombyggnad och andra förändringar i verksamheten.
 • Vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete i de fall offerter är likvärdiga.
 • Använda allmänna färdmedel vid längre resor, samt videomöten när det är lämpligt för att spara in onödiga resor.
 • I så stor utsträckning som möjligt minska användning av förbrukningsmaterial genom att bl.a. skicka dokumentationer, fakturor, offerter med mera elektroniskt.
 • Att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, tex ej PET-märkta flaskor, engångsmuggar till kaffe med mera.
 • Källsortera och återvinna förbrukningsmaterial, samt återanvända begagnat material som har tillräckligt funktionsvärde när detta är lämpligt inom ramen för krav från kunder och leverantörer.
 • Informera, utbilda och engagera medarbetare, samt informera om företagets och medarbetarnas individuella skyldigheter.

Ledningssystemet för miljö motsvarar rekommendationerna för ISO 140001.

Återvinningssystem

Primlight AB samarbetar med www.el-kretsen.se för återvinning av restprodukter från den dagliga verksamheten. Mer detaljerad information om återvinningssystemet finns på E--kretsens hemsida.

Emballage vid leverans till kund omhändertas i normalfallet omhand genom de rutiner som finns hos kunden för att undvika onödiga transporter. I annat fall ombesörjer tar Primlight AB hand om bortforsling av emballage till lämplig återvinningsanläggning i anslutning till arbetsplatsen.

Elektronik som kunden väljer att kassera kan ibland återanvändas efter säker radering av information med intyg om kunden tillåter detta, vilket kan ge betydande miljöbesparing. Alternativt så kan Primlight AB tillhandahålla återvinning med skrotintyg till kunden, exempelvis genom Elkretsens verksamhet som har ca 20 återvinningsanläggningar i Sverige. Elkretsens processer inkluderar miljövänlig hantering av miljöfarliga ämnen, samt återvinning av vissa ädelmetaller, plaster och glas. Övriga ämnen som inte kan återvinnas förbränns i möjligaste mån så att värmeenergin kan tas tillvara genom fjärrvärme och produktion av elektricitet.