Primlight
 

kvalitetKvalitetsstyrning

WEB Portal

Ledningssystemet för kvalitet motsvarar rekommendationerna för ISO-9001:2008 och är en integrerad del av bolagets processer, där både egen personal och externa underleverantörer bidrar till verksamhetens uppfyllnad av kvalitetspolicyn genom att följa WEB portalens förprogrammerade rutiner för:

  1. Kravspecifikation med nuläges- och behovsanalys
  2. Produkt- och tjänsteutveckling
  3. Anbud och beställning
  4. Leverans med anpassningar
  5. Drift med övervakning, felanmälan, service och support
  6. Avveckling när kontrakt upphör

Varje huvudprocess har rutiner för uppföljning av kundupplevd kvalitet, förebyggande åtgärder, hantering av fel, avbrott och andra avvikelser som engagerar alla berörda medarbetare med eskalering av rapportering till företagsledningen vid behov.

Ledningssystemet för kvalitet utvecklas kontinuerligt genom revision baserat på objektiva mätningar och erfarenhet så att rutiner och resurstilldelning är väl anpassat till behovet. Exempelvis vid tecknande av nya kund- och leverantörsavtal som ställer krav på nya anpassningar.

En fundamental regel för kvalitetssystemet är att systemet skall stämmas av, anpassas och uppdateras successivt för nya avtal, vilket först kan ske efter att nya avtal har tecknats. Vid start av nya avtal så sker också en avstämning med kundens ledningssystem för kvalitet, så att vårt arbete stödjer och samverkar med kundens kvalitetsledningssystem.

Kvalitetspolicy

Ledningssystemet för kvalitet har följande mål:

  • Säkerställa och förbättra service till kunder,
  • utveckla organisationens prestanda i tid och volym,
  • utveckla nya produkter och tjänster som våra kunder behöver samt
  • integrera externa parter för ökad effektivitet i våra processer.

Vi eftersträvar användning av elektroniska och automatiska processer när detta är lämpligt, exempelvis genom Internet Portal med "work flow" funktioner för informationsinsamling, dokumentation och uppföljning av kravspecifikation.

Ledningssystemet för informationssäkerhet är också en integrerad del av kvalitetsarbetet då en stor del av verksamhetens tjänster inkluderar omfattande krav på informationssäkerhet.