Primlight
 

Arbetsmiljöpolicy

Primlight AB skall vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsplats och värnar om medarbetarnas hälsa, trivsel och utveckling. Det innebär att vi vad gäller utformning av arbetsplatser, utrustning, uppträdande, arbetsbeskrivningar, kompetensutveckling och i alla övriga arbetsmiljörelaterade frågor arbetar för att våra medarbetare skall ha en arbetsmiljö och en arbetssituation som förebygger fysisk och psykisk ohälsa och som främjar trivsel och utveckling.

För att uppfylla vår arbetsmiljöpolicy krävs:

 • Att arbetsklimatet är vänligt och respekterande
 • Att vi arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet
 • Att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och tillbud
 • Att vi motverkar tillfälle till kränkande särbehandling och diskriminering
 • Att vi är uppmärksamma på alla former av drogmissbruk
 • Att vår arbetsplats ska ha god kontorsstandard
 • Att vi genomför regelbundna utvecklingssamtal
 • Att arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i verksamheten genom aktivt samarbete mellan chefer och medarbetare samt genom ständiga förbättringar


En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Primlight.

Samtliga enheter formulerar arbetsmiljömål för förbättringsarbetet utifrån den egna verksamhetens inriktning samt utifrån Primlight:s övergripande arbetsmiljömål och -policy.

Primlight utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning och medarbetare.

Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Primlight:s intresse att upprätthålla högre standard än detta.

Ansvaret återfinns i linjeorganisationen. Produktionsansvariga för verksamhetens olika områden samordnar och driver det löpande arbetsmiljöarbetet och skapar en god och säker arbetsmiljö genom medverkan och delaktighet från medarbetarna.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.
Varje medarbetare inom Primlight ska därför ges förutsättningar att:

 • Känna till verksamhetens mål och vision
 • Förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
 • Påverka sin egen arbetssituation
 • Känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
 • Utveckla sin kompetens
 • Ta ansvar för sin egen hälsa

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljölagen föreskriver att arbetsgivaren skall bedriva ett systematiskt miljöarbete. Primlight är skyldigt att fortlöpande undersöka arbetsmiljöförhållanden och att göra en bedömning av eventuella risker för olycksfall samt fysisk eller psykisk ohälsa. Varje produktionsansvarig har ett stort ansvar i detta sammanhang.

Om och när fall av ohälsa, olycksfall eller allvarliga tillbud i arbetet inträffar, skall orsakerna utredas. En skriftlig sammanställning av vad som inträffat skall årligen göras. Ansvaret åligger den produktionsansvarige som delegerats miljöansvaret för verksamheten i fråga.

Varje enhet skall årligen upprätta en skriftlig handlingsplan för åtgärder som måste tidsplaneras. Den produktionsansvarige som arbetsmiljöansvaret delegerats till har sedan ansvar för att handlingsplanen följs.

Produktionsansvariga har ansvaret för sådana arbetsmiljö- och yttre miljöfrågor som direkt påverkas av de olika beslut som de tar. I ansvaret ligger att inom sina befogenheter skapa en så god arbetsmiljö och yttre miljö som möjligt, och närmaste högre chef ska informeras när befogenheterna inte räcker.

Även varje medarbetare ska i det dagliga arbetet visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö, då det ankommer på var och en att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker eller hot mot en god arbetsmiljö och mot den yttre miljön. I varje medarbetares ansvar ingår också att följa de instruktioner och rutiner som är upprättade av arbetsmiljömässiga skäl.

Vid nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna bedömas i samverkan med de anställda. På så vis kan och ska därefter åtgärder vidtas för att i möjligaste mån förebygga negativa effekter och minimera risker på arbetsmiljö och yttre miljö.