Primlight
 

etikAffärsetik

Primlight AB följer IT & Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper som ger riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt (utgivet av IT & Telekomföretagen 2008). Dessa riktlinjer kompetteras med styrande dokument och ramverk för verksamhetens affärsprocesser.

Utöver god allmänbildning i tillämpliga allmänrättsliga lagar och förordningar så skall vår personal ha mycket goda kunskaper om de särskila lagar och förordningar som reglerar leveranser av våra produkter och tjänster inom IT och Telekom, så att verksamhet och personal har goda kunskaper om ansvarsfördelning med rättigheter och skyldigheter för alla parter som deltar i våra affärsprocesser.

Mutor och bestickning

Primlight AB skall bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företag, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Vi ska således sträva efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och skall därför aktivt motverka att mutor, bestickningar och andra former av korruption kan komma att påverka våra affärsrelationer. I vår verksamhet är alla former av mutor och bestickningar förbjudet.

Diskriminering

Primlight AB erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön, ålder, funktionshinder familjeförhållanden eller sexuell läggning. Vi arbetar för att motverka varje form av diskriminering på arbetsplatsen eller i behandlingen av anställda när det gäller lönesättning och karriärutveckling. Vi strävar efter att införa ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Vi har nolltolerans mot alla former av fysiska eller verbala trakasserier på arbetsplatsen och kommer att beivra varje förekomst därav.

Verksamhetens internationella uppdrag och forskningssamarbeten har skapat ett kontaktnät som spänner över ett brett spektrum av nationer, språk, kulturer och religioner vilket också präglar vårt dagliga arbete. Utöver nordiska språk och engelska så har vi medarbetare som behärskar ett 10-tal ytterligare språk vilket bidrar till en mångkulturell arbetsplats.

Immateriella rättigheter

Primlight AB skall följa och respektera alla tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och traktat beträffande skydd för immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Detta innebär att vi alltid skall respektera andras immateriella rättigheter och sålunda producera och leverera våra produkter och/eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

Arbetsmiljö

Primlight AB erbjuder en god arbetsplats och värnar om medarbetarnas hälsa, trivsel och utveckling. Det innebär att vi vad gäller utformning av arbetsplatser, utrustning, uppträdande, arbetsbeskrivningar, kompetensutveckling och i alla övriga arbetsmiljörelaterade frågor arbetar för att våra medarbetare skall ha en arbetsmiljö och en arbetssituation som förebygger fysisk och psykisk ohälsa och som främjar trivsel och utveckling.

Barnarbete

Primlight AB tolererar inte barnarbete eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs. Barn får inte ekonomiskt utnyttjas eller utföra arbete som kan vara skadligt eller som hindrar barnets utbildning eller kan äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala rättigheter.