Primlight
 

kammarkollegiet.pngLOU (Lagen om Offentlig Upphandling) 

Inköp av produkter och tjänster inom data- och telekom från offentlig sektor skall ske enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Därför är det angeläget för alla parter att alla inköp från offentlig sektor följer LOU.

Konkurrensverket ger allmänna råd om LOU på www.kkv.se under fliken ”Upphandling”. Du kan också läsa lagtexten för LOU på Rättsnätet http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm.

Dialog med leverantör om nya upphandlingar och avrop

Upphandlingsstöd vid Kammarkollegiet har utformat en vägledning om dialog och leverantörer för LOU som kan läsas på följande länk:

http://www.upphandlingsstod.se/sites/default/files/2012_1_0.pdf

Information från Borderlight AB om produkter och tjänster till offentlig sektor i denna portal är utformat enligt Kammarkollegiets vägledning för dialog med leverantörer.

Ett krav från Borderlight AB till upphandlande enheter är att information och material från Borderlight AB inte användas av upphandlande enhet på sådant sätt att Borderlight AB får en otillbörlig konkurrensfördel, som kan användas som grund för krav om att Borderlight AB inte kan lämna giltigt anbud till upphandling eller avrop.

kravspec.pngInformativt stöd för nya avrop och upphandlingar

Det är upphandlande enhets ansvar att utforma och ta ansvar för kravspecifikationens innehåll baserat på verksamhetens faktiska behov. Efter start av upphandling och under hela den följande avtalsperioden så är det inte tillåtet för någon part att ändra kravspecifikationens innehåll.

Därmed är det särskilt viktigt för alla parter att kravspecifikationen återspeglar verksamhetens faktiska behov, samt att kravspecifikationen inkluderar krav om flexibilitet så att löpande anpassningar skall kunna ske efter verksamhetens behov under avtalstiden. För de statliga ramavtalen är merparten av sådan formalia omhändertaget av Statens Inköpscentral genom ramavtalen.

Information om produkter och tjänster till offentlig sektor från Borderlight AB i den öppna delen av denna portal ger råd om marknadens utveckling inom aktuella produktområden, som kan vara värdefullt att känna till för upphandlande enhet innan kravspecifikation för nya avrop eller upphandlingar fastställs. Det är upphandlande enhets ansvar att inhämta sådan information från ett representativt urval av marknadens aktörer, samt därefter välja vilka vägval som stämmer bäst med verksamhetens behov.

Observera att detta är levande arbetsdokument som utvecklas successivt baserat på löpande erfarenheter samt löpande utveckling av nya produkter och tjänster. Om du har förslag på ytterligare förbättringar så är du välkommen att lämna synpunkter och förslag om detta via e-post till offentlig@borderlight.net.

Gällande avtal och ramavtal

Borderlight AB har avtal och ramavtal som omfattar ett stort antal offentliga verksamheter. När det finns ett gällande avtal eller ramavtal som omfattar föremålet för upphandlingen så är det viktigt att sådana avtal används. Du hittar mer information på:

www.avropa.se

 

 

 

Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...