Primlight
 

LeveransadressLeveransadresser.png

Uppgifter om leveransadresser är gemensam för alla tjänster.

Till varje leveransadress knyts information om kontaktpersoner, fastighetsägare, byggnadsritningar, platsbeskrivningar, ledningsnät, utrustning och miljöprogram.

Det är viktigt att angivna adresser är sökbar i allmänt tillgängliga kartdatabaser. Du kan slå upp angiven adress i digitala kartan och kontrollera att vald adress stämmer. Om det inte framgår av leveransadressen vilken byggnad som avses, så är det viktigt att leveransadressen kompletteras med en översiktsritning som tydligt anger vilken byggnad som avses på den angivna adressen.

Fastighetsagare.pngFastighetsägare

Leverans av tjänster innebär oftast framdragning av och/eller inkoppling av ledningar, och/eller fast montage av utrustning i fastigheten, som oftast innebär att leverantören måste upprätta ett avtal med fastighetsägaren som ger leverantören nödvändiga tillstånd för sådan installation.

Det är därmed viktigt att upphandlande enhet anger fastighetsägare med företagsnamn, kontaktperson, e-post och mobilnr för samtliga fastigheter som är aktuella för leverans av nya tjänster till verksamheten. Om du inte har uppgifter om fastighetsägare så kan du slå upp detta med hjälp av leveransadressen i FastighetSök för alla.

Vid framdragning av ny fiberanslutning så utgör installerad anläggning också ett långsiktigt värde för alla parter som behöver skyddas av avtal mellan leverantören och fastighetsägaren under hela anläggningens livslängd (oftast 60 år eller så länge byggnaden finns kvar) så att anläggningen kan återanvändas i framtiden även efter att den tjänst som gav upphov till installationen har upphört.

Detta kan närmast jämföras med ledningar för annan infrastruktur som exempelvis elservis eller anslutning av vatten och avlopp. Sådana anslutningar tas inte bort när hyresgästen flyttar ut utan blir en permanent del av fastighetens anslutning till omvärlden som framtida hyresgäster också kan använda. Ledningar och utrustning för data- och telekom tjänster har samma egenskaper och skyddas av samma lagstiftning.

Om fastighetsägaren motsätter sig leverantörens installationer så kan ledningsrätt begäras enligt ledningsrättslagen och detta handläggs av Lantmäteriet. Men detta är en expropriativ lagstiftning som tar tid att handlägga så det är i normalfallet att föredra för alla parter att en frivillig överenskommelse träffas med motsvarande innebörd. Sådant frivilligt avtal benämns oftast nyttjanderättsavtal då avtalet inte har sin grund i ett myndighetsbeslut.

Det finns också särskilda regler för tillgång till befintlig kanalisation och ledningsnät inom fastigheter i LEK (Lagen om Elektronisk Kommunikation), 4 kapitel 1§, 3§, 13a§ och 14§ samt 5 kapitel 1§, 2§ (m.m.). Tillsynsmyndighet för LEK är PTS (Post och TeleStyrelsen). PTS har fastställt kostnadsorienterade marknadspriser i en modell som benämns LRIC (v.8.1) där det exempelvis framgår vad som kan anses vara en kostnadsorienterad marknadsmässig kvartalshyra för fiberaccess inom fastighet per hyresgäst (punkt 2.4 - Kvartalshyra - fiberaccess) till "första utlopps- eller förgreningsstället". LRIC reglerar också hyreskostnader för leverantörens utrustning vid samlokalisering i fastighet.

Kundens ansvar för leverantörens tillträde

Kund som har avtalat med leverantör om leverans av fiberaccess och/eller andra tjänster som leverantören tillhandahåller, är ansvarig för att leverantören på rimliga villkor och inom rimliga tider ges erforderligt tillträde med nödvändiga tillstånd till berörda fastigheter och byggnader som kunden själv äger eller på annat sätt disponerar över.

Detta följer av allmänna rättsgrundsatser att kund är skyldig att lojalt medverka till att avtalad leverans kan genomföras och detta gäller även om det inte uttryckligen sägs i avtalet mellan kund och leverantör då det är en självklar förutsättning för att leveransen ska kunna fungera.

Därmed är det viktigt att kunden medverkar till kontakter med och tillstånd från den eller de fastighetsägare om äger de fastigheter och byggnader där kunden har verksamhet och vill få leverans av tjänster från leverantören.

För övriga fastigheter där kunden inte har någon verksamhet och där leverantören behöver dra fram ledningar och/eller installera utrustning har leverantören eget ansvar för att upprätta nödvändiga tillstånd.

Byggnadsritningar

För varje tjänst så finns det ett antal olika platser inom leveransadresserna som är viktiga för tjänstens funktion. Dessa platser behöver markeras på byggnadsritningar för respektive adress.

Om du saknar byggnadsritningar för någon av leveransadresserna så är det vanligt att man kan beställa en scannad kopia av fastighetens bygglovsritning från kommunens stadsbyggnadskontor som oftast fungerar bra som översiktsritning. Byggnadsritningar bör sändas över med förfrågningsunderlaget digitalt med något av filformaten PDF, JPEG, BMP, GIF, TIF, CGM, EPS, PNG eller SVG.

Om det finns flera byggnader på samma adress så är det viktigt att du läser in en översiktsritning där byggnadernas benämning framgår.

Om det är flera våningar så behövs en separat byggnadsritning per våningsplan där det finns platser som är aktuella för leverans. Standard inom EU är att våningsplanen numreras nerifrån och uppåt, så att det nedersta våningsplanet alltid är plan 1. Om det finns två källarplan så ligger alltså entréplanet i plan 3.

Om mobila tjänster med lokala accesspunkter är aktuellt, så skall även skalsatt ritning redovisas som visar önskad täckningsyta, med markering som visar vilka väggar som är av betong eller sten (massiva väggar) respektive gips- eller träskivor (ej massiva väggar).

Om befintliga accesspunkter finns som kan återanvändas så skall placering, fabrikat och modell, uttagsnummer samt uppmätt täckningsyta markeras i ritningen.

PlatsbeskrivningarPlatsbeskrivningar.png

För varje tjänst så finns det ett antal olika platser som är avgörande för tjänstens funktion. Dessa platser markeras på byggnadsritningar för respektive adress. Exempel på platser som är viktiga att markera i byggnadsritningen:

FKP = Första KopplingsPunkt för Kopparaccess och Fiberaccess (beroende på vad som skall användas).

Leveranspunkt = 19" rack där leverantörens utrustning monteras.

Säkringsskåp = Säkring för jordat 230VAC uttag för leverantörens utrustning i leveranspunkten.

Ledningsväg mellan FKP och Leveranspunkt.

KK (Korskopplingsplatser) och driftcentraler (exempelvis serverrum)

Arbetsplatser där det skall finnas datauttag (oftast 2 st per arbetsplats)

Accesspunkter för mobila tjänster

Övriga platser som exempelvis videoövervakningskameror, digitala infotavlor, låssystem och fastighetsövervakning.

Digitalfoton

För att anbudsarbetet skall bli effektivt för alla parter så bör upphandlande enhet ombesörja att digitalfoton med god upplösning och läsbarhet tas på aktuella platser och bifogas avrops- eller upphandlingsunderlaget. Exempel på platser och innehåll för digitalfoton:

KK = Låst 19" rack (elnish, rum eller skåp) där befintliga och nya datauttag terminerar i uttagspaneler, med plats för leverantörens LAN utrustning i 19" racket och med jordat 230VAC uttag med lämpligt antal uttag. Vid servicenivå 1 - 4 så får det inte finnas någon annan utrustning som delar 230VAC säkring med leverantörens utrustning.

Driftcentraler = För inkoppling av servers, telefonväxlar och andra gemensamma driftsfunktioner. Foto skall visa utrymmets omfattning och varje 19" rack med befintlig utrustning, så att leverantören kan verifiera behov av LAN uttag.

Säkringsskåp = Den säkring som används för 230VAC uttag till leverantörens utrustning vid KK och driftcentraler. Vid servicenivå 1 - 4 så skall ett överspänningsskydd (åskskydd) vara installerat som skyddar strömförsörjning till leverantörens utrustning.

Accesspunkter = Befintliga monteringsplatser för accesspunkter till mobila tjänster, samt förslag på nya monteringsplatser. Foto skall tydligt visa att utrymmet är tillräckligt (exempelvis med tumstock i bilden), samt eventuellt behov av monteringsdetaljer och val av antenntyp (exempelvis för vertikalt montage på vägg eller horisontellt montage på tak etcetera).

Övriga monteringsplatser = För utrustning där leverantören kan behöva särskilda monteringsdetaljer.

Om du saknar svar nödvändiga digitalfoton så kan du beställa en teknisk undersökning där en fälttekniker besöker leveransadressen och dokumenterar med digitala foton. Arbetet debiteras per påbörjad timma med 890 kr exkl. moms och tar i normalfallet 0,25 - 1 timma per monteringsplats med foto och beskrivningar, beroende på svårighetsgrad och assistans från personal på plats med lokalkännedom, samt 1 - 2 timmar för förberedelser och transport ToR till respektive leveransadress.

ledningarLedningar

Externa tjänster som behöver kommunikation till leveransadressen som exempelvis Internet, WAN, Fast Telefoni och Digitala möten behöver alltid en ledning mellan FKP (Första KopplingsPunkt för externt nät) och leveranspunkt inom fastigheten där tjänsten levereras i kundplacerad utrustning samt patchkablar till denna ledning (båda sådor).

Interna tjänster som exempelvis IT arbetsplatser, fasta telefoner, accesspunkter för WLAN eller GSM/3G/4G, videokameror etcetera behöver Kat.5E eller Kat.6 ledningar mellan LAN uttag och KK (KorsKoppling), samt fiberledningar som knyter samman olika KK. Helst i ringformade fibernät som ger intern redundans inom fastigheten.

Befintliga ledningsnät inom leveransadressernas fastigheter utgör ett stort kapitalvärde som ofta kan återanvändas om ledningarna har installerats med god kvalitet. Det stora värde som ofta är nedlagt i befintliga ledningsnät motiverar kompletterande investeringar i dokumentation om detta saknas.

Utförlig dokumentation med ritningar, märkning och mätprotokoll är en grundläggande förutsättning för att befintliga ledningsnät skall kunna återanvändas vid omflyttningar eller byte av tjänteleverantörer. Märkning och mätprotokoll skall följa Svensk Standard.

Utan komplett dokumentation av befintliga ledningar så behöver leverantörerna kalkylera med nyinstallation av nödvändiga ledningar, vilket kan driva upp helt onödiga kostnader vid nya avrop eller upphandlingar. En ny kopparledning (exempelvis Kat.6) kan kosta ca 2.000 kr att installera och en ny fiberledning kan kosta 10 - 30.000 kr att installera. Livslängden är i normalfallet mer än 30 år och spänner därmed över många nya avrop och upphandlingar av tjänster.

Om mätprotokoll saknas så kan du beställa en teknisk undersökning där en fälttekniker besöker leveransadressen och dokumenterar svar på nedanstående frågor. Arbetet debiteras per påbörjad timma med 890 kr exkl. moms och tar i normalfallet 1-4 timmar (max) per leveransadress och ledning, beroende på svårighetsgrad och assistans från personal på plats med lokalkännedom.

Befintlig utrustning

Det är viktigt att kunden tydligt anger vilken befintlig utrustning som påverkar leverantörens leverans per leveransadress. Detta kan exempelvis vara utrustning som ska:

1.  anslutas till leverantörens tjänst,

2.  återanvändas och övertas av leverantören i samband start av ny tjänst,

3.  avvecklas och tas bort av leverantören efter start av ny tjänst,

4.  lämnas utan åtgärd (för undvikande av missförstånd om liknande utrustning finns på samma plats).

Tjänster och system som berörs av utrustningens funktion skall anges, så att leverantören har god kunskap om och kan bedömma riskerna för störningar i samband med arbete med kundens befintliga utrustning. Det är exempelvis vanligt att utrustning som är installerat och avsett för ett visst ändamål kan ha överskottskapacitet (exempelvis lediga portar) som verksamheten har tillvaratagit i den tidigare driftsperioden för utrustningen. Därmed kan det finnas beroendeförhållanden som kan vara svårare att förutse utan teknisk undersökning (nulägesanalys).

Om kunden har särskilda krav på säkerhetsrutiner för arbete med kundens befintliga utrustning så är det viktigt att detta anges i underlag för avrop eller upphandling.

Om inte alla sådana beroendeförhållanden tydligt anges i avrops- eller anbudsförfrågan så kan inte leverantören hållas ansvarig för merkostnader, förseningar och/eller eventuella driftstörningar som kan uppstå i samband med leverantörens arbete med sådan utrustning.

Utrustning som avvecklas kan antingen förstöras eller återvinnas. Erfarenhet visar att upp till 50% av elektronisk utrustning kan återanvändas som rekonditionerad utrustning under gynnsamma förutsättningar (exempelvis utrustning som inte är alltför gammal). Om utrustningen skall förstöras så kan kunden begära att få ett skrotintyg som bekräftar att utrustningen har förstörts och hur detta har skett. Samtliga alternativ genomförs enligt normala rutiner för miljövänligt omhändertagande av utrutning.

Det är viktigt att kunden ger klara besked om kundens önskemål för avveckling av utrustning, med eller utan eventuellt restvärde, så att leverantören kan ta med sådana kostnader i anbudspriset för avrops- eller anbudsförfrågan.

Om du saknar nödvändig information om befintlig utrustning så kan du beställa en en teknisk undersökning där en fälttekniker besöker adressen och dokumenterar svar på nedanstående frågor. Arbetet debiteras per påbörjad timma med 890 kr exkl. moms och tar i normalfallet ca 0,25 timmar (15 minuter) per utrustning, samt 1-4 timmar per adress och 1-4 timmar per plats, beroende på hur mycket som tidigare är dokumenterat, samt svårighetsgrad och assistans från personal på plats med lokalkännedom. Vid teknisk undersökning så kontrolleras och kompletteras övrig information om adress och platser.

Miljöpolicy per leveransadress

Primlight AB:s miljöledningssystem följer naturvårdsverkets miljöledningsguide för statliga myndigheter. Underleverantörer är också skyldiga att följa detta miljöledningssystem vid allt arbete som utförs för Primlight AB.

Kunden skall kontrollera att denna miljöpolicy är tillräcklig för leveranser till kundens verksamhet per leveransadress. Om kunden har särskilda behov beträffande miljöpolicy eller uppfattar att det finns behov av kompletteringar i leverantörens miljöpolicy för ett avrop eller upphandling så är det viktigt att sådana behov framförs skriftligen i förfrågningsunderlaget med en tydlig beskrivning av hur befintlig miljöpolicy behöver kompletteras eller justeras, så att leverantören kan göra sådana anpassningar i svar på sådan förfrågan.

Emballage och restprodukter vid leveranser tas i normalfallet omhand genom de rutiner som finns hos kunden på den aktuella leveransadressen för att undvika onödiga transporter. Därmed är det viktigt att leverantören fårinformation från kunden per leveransadress om kundens miljörutiner och plats för källsortering.

Om detta inte fungerar så ombesörjer leverantören bortforsling av sådant skräp till lämplig återvinning i närheten.

 

 

Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...