Primlight
 

Mobil_AP.pngMobila tjänster

Med mobila tjänster avses tal och datakommunikation till och från mobila enheter (handburna eller fordonsplacerade) samt vissa typer av fast installerade enheter som använder mobilt nätverk som alternativ till fasta nät.

Mobila tjänster inkluderar mobilabonnemang för tal och video med eller utan anslutning till kundens abonnentväxel (MEX = Mobile Extension), direktanslutning av beställarens abonnentväxel till operatörens nät, mobila nummerserier, mobil åtkomst till Internet, säker anslutning till eget datanät (mobilt WAN) och inomhusnät.

Täckning

Mobila nät för GSM/3G/4G i Sverige har mycket god täckning utomhus inom tätorter och på större vägar. Men detta är inte tillräckligt för användare som har behov av kontinuerlig och oavbruten täckning överallt. Vanliga problemområden är mera glest befolkade områden samt variationer i kapacitet vid olika tidpunkter på dagen inom tätorter med hög belastning. Inomhustäckning inom nya fastigheter har också blivit ett nytt problemområde, för de byggnader där man använder ny byggnadsteknik som effektivt skärmar av radiovågor genom tak, väggar och fönster.

Mobil täckningen för GSM/3G/4G styrs i praktiken idag av några större ägare av nationella mobilnät. Teoretiskt beräknade täckningskartor samt kundundersökningar som presenterar användarupplevd kvalitet finns på deras hemsidor. Precisionen i dessa täckningskartor är begränsad på grund av okända faktorer som exempelvis tät skog och årsvariationer med exempelvis snö, berg och dalar, samt stora variationer i användarnas mobilterminaler, antenner och radioenheter. Men dessa täckningskartor ger i vart fall en god översiktsbild över stora geografiska områden. Exempel:

Mätning och krav

Även om täckning och kapacitet byggs ut kontinuerligt så ökar också samhällets förbrukning av mobil kapacitet mycket snabbt. Därmed är det i praktiken omöjligt att ge exakta garantier för mobila tjänsters täckning vid en viss tidpunkt eller över en längre avtalstid. Men det är ändå viktigt att klarlägga verksamhetens behov i förhållande till uppmätt täckning så att verksamheten kan ställa tydliga och konkreta krav på kompletterande utbyggnad där det behövs.

Vi rekommenderar att upphandlande enhet beställer en objektiv mätning av täckningen för de nationella näten för de platser som har hög prioritet för verksamheten innan upphandlingen startar så att upphandlande enhet har en god nulägesbild i förhållande till verksamhetens behov.

Sådan mätning av nuläget kan bifogas som underlag till upphandlingen för att bättre precisera de krav som verksamheten ställer på leverantören. Dessutom så ger en sådan mätning en god referenspunkt för löpande avstämningar under avtalstiden mot nya mätningar. Bilden till höger visar exempel på sådan mätning inom en svensk kommun.

En annan metod kan vara att använda en mobil applikation som samlar in den faktiska täckning som verksamhetens mobiltelefoner upplever med GPS information som sänds in och presenteras i ett centralt kartsystem. Observera att precisionen i GPS informationen är begränsad inomhus och i tätort där satellit signalen är skymd, så det kan behövas kompletterande manuell kartinformation ibland.

Fördelen med en mobil applikation som samlar in täckningsinformation är att verksamheten får en objektiv övervakning av faktisk täckning för verksamhetens mobila tjänster kontinuerligt i tiden, som kan användas som underlag för önskemål och krav på löpande förbättringar där det verkligen behövs. Då detta är ett integrerat system som kombineras med övriga mobila tjänster så är det viktigt att sådan funktion ingår i upphandlingsunderlaget från början om verksamheten har sådana behov.

Inomhustäckning

Fasta tjänster för telefoni och data kan sannolikt i normalfallet täcka merparten av verksamhetens funktionella behov inom egna lokaler. Men det finns ändå starka skäl för god täckning till mobila tjänster inom och i anslutning till verksamhetens egna lokaler. För användarna så handlar det i hög grad om att kunna sköta sina vardagliga sysslor med full rörelsefrihet inom egna lokaler. För verksamheten så ger mobila tjänster också helt nya möjligheter till mera kontinuerlig rapportering med mobila applikationer med kamerafunktioner och lokalisering (GPS).

Ett grundläggande krav för avrop eller upphandling av täckning för mobila tjänster inomhus är att upphandlingsunderlaget inkluderar utförliga och måttsatta ritningar i vanligt förekommande digitalt format som visar rumsindelning och typ av material i väggarna för varje våningsplan inom de byggnader där man vill upphandla täckning för mobila tjänster inomhus.

Tillräcklig kapacitet för stora koncentrationer av användare på en liten yta är en annan utmaning för mobil täckning inomhus. Därför är det särskilt viktigt att det framgår tydligt i ritningsunderlaget till avrops- eller anbudsförfrågan hur mycket användare som kan bli aktuellt för mobila tjänster inom olika delar av våningsplan och byggnader.

Natplanering.png

Strålningseffekt

Statliga ramavtal inkluderar krav på tjänster för minimering av strålning i trådlösa nät för tal-, bild- och datakommunikation, genom bättre planering av trådlösa nät, mätning av strålning vid installation och efter driftsättning, samt förslag på åtgärder för att minska strålningen.

Även om det inte finns några belägg för att strålning från mobiltelefoner skulle vara skadlig vid normal användning, så innebär detta krav i vart fall att det finns ett tydligt uttalat krav om förbättringar, vilket motiverar belysning av några grundläggande frågor inför avrop eller upphandling.

Ett vanligt förekommande missförstånd är att strålningseffekten skulle minska om man tar bort eller förbjuder mobila basstationer på en viss byggnad, exempelvis inom skolor, vård och sjukhus. I praktiken så är det precis tvärtom så länge mobiltelefoner används inom samma byggnader, i synnerhet om man samtidigt sätter upp små basstationer inom byggnaden som har den fördelen att mobiltelefonerna då kan sända på lägsta möjliga effekt. En sådan strategi förutsätter då en betydligt mera insiktsfull formulering av kravspecifikationen.

Om man tar bort basstationer inom närområdet till en byggnad så minskar visserligen strålningseffekten som kom från basstationen, men mobiltelefonerna som används inom byggnaden måste istället öka sin effekt kraftigt (med kubiken av den ökade längden = L x L x L vid sfärisk utbredning). Om ett förbud om basstationer leder till en obalans i täckningsplaneringen för nationella nät så kan det bli mycket stora avstånd till nästa basstation.

inomhus_antenn.pngEtt enkelt exempel är att jämföra effektbehovet för en intern basstation med skrivbordslampan. Antag att du släcker din skrivbordslampa när det är mörkt och istället försöker få motsvarande läsbarhet från gatubelysning genom fönstret 500 meter längre bort. Sådan gatubelysning behöver många 1.000-tals watt för att komma i närheten av den läsbarhet som du har med din skrivbordslampa. Liknelsen med skrivbordslampan tydliggör hur mycket mindre effekt som behövs om man minskar avståndet med lokala basstationer innomhus.

Den enda verkningsfulla åtgärden för att minska strålningseffekter för mobila tjänster med bibehållen funktion är att montera upp små lokala basstationer som har roaming för alla mobiltelefoner inom byggnaden så att avståndet mellan mobiltelefon och basstation minimeras för alla som använder mobiltelefoner inom byggnaden. Denna strategi kan ge mycket stora förbättringar.

Licensfria GSM/3G/4G frekvenser

PTS (Post och Telestyrelsen) har uppmärksammat problemet med bristande täckning för mobila tjänster innomhus. En första åtgärd från PTS var att frigöra 1,8 MHz licensfria frekvenser i oktober 2012 för att möjliggöra lokala installationer av mindre GSM/3G/4G basstationer. PTS bereder en utökning till 5 MHz för att underlätta 3G och 4G tjänster. Licensfria frekvenser är skilda från de nationella nätägarna och kan användas av vem som helst. Mer information från PTS finns på följande länk:

http://www.pts.se/upload/Faktablad/SE/2013/faktablad-1800_pts-f-2013_1.pdf

God funktion med licensfria lokala basstationer för GSM/3G/4G förutsätter tekniska funktioner för avbrottsfri "hand over" mellan lokala basstationer och växelfunktioner för roaming hos andra nätägare (exempelvis BSC/MSC/RNC/MGW/HLR). Därmed är det viktigt att kravspecifikationen i avrop eller upphandling för lokala basstationer tydliggör krav på sådana funktioner.

Om verksamheten har behov av mycket datatrafik så kan det finnas starka skäl till att kombinera GSM/3G/4G basstationer med traditionella WLAN accesspunkter, eftersom tillgängligt frekvensspektrum för WLAN är mycket större. Dessutom blir det mer kostnadseffektivt om man behöver mycket kapacitet för datatrafik.

För verksamheter inom offentlig sektor som har lagstadgade krav på robust funktion i kris så ger licensfria lokala GSM/3G/4G frekvenser för lokala basstationer helt nya möjligheter för verksamheten att säkerställa funktion för GSM/3G/4G internt, även när stora delar av samhällets övriga system för telekommunikation kanske inte fungerar. Om verksamheten har sådana behov så är det viktigt att detta tydliggörs i kravspecifikationen för sådant avrop eller upphandling.

DAS.pngDAS - Distributed Antenna System

Distribuerade antennsystem kan ibland vara ett bra komplement eller alternativ till lokala basstationer. Många små antenner inom byggnaden knyts samman med fiberkabel till en gemensam kopplingspunkt där olika mobiloperatörer han ansluta sina basstationer (inklusive licensfria basstationer). Detta kan fungera bra inom stora och tätbefolkade fastigheter som exempelvis Globen eller större köpcentra.

Men det finns ingen garanti för att olika operatörer vill ställa ut sina basstationer för anslutning till DAS i byggnader, eller att operatörerna är villiga att betala hyra för att täcka investeringen i anläggningar som dom inte själva äger. Detta bidrar till svårigheten att få ekonomi i DAS som ofta kan bli relativt kostsamma lösningar.

Vid upphandling av DAS så är det viktigt att upphandlande enhet ställer rimliga krav, eftersom ingen enskild anbudsgivare kan garantera att alla nationella nätägare väljer att använda en sådan anläggning. DAS ger möjligheter att använda, inte skyldigheter.

App_rapport.pngDaglig rapportering med mobil applikation

Moderna mobiltelefoner med stora skärmar, kamera och lokalisering (GPS) som alltid följer med personalen ger helt nya möjligheter för verksamheten att samla in daglig rapportering med hög kvaltet genom mobila applikationer. Detta kan exempelis användas för loggning av kontakter och telefonsamtal,  tidrapportering, dagrapporter, körjournaler, fotodokumentation etcetera. Om verksamheten har sådana behov så är det viktigt att kravspecifikationen för avrop eller upphandling beskriver de processer som kan förenklas med mobila applikationer.

MDM - Mobile Device Management

Både verksamhet och personal har idag ett behov av mobiltelefoni som motiverar särskilda system för central administration av systeminställningar och programversioner, samt backup av information som underlättar snabbt och effektivt byte eller återställning av mobiltelefoner.

Med MDM tjänst så kan en förlorad eller skadad mobiltelefon ersättas inom en arbetsdag med motsvarande konfiguration som den förlorade telefonen. Funktionen bör kompletteras med tjänster för användarsupport och reparationer samt säker radering med intyg för mobiltelefoner som avvecklas.

 

 

Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...